Nota Prawna

Materiały wyświetlane lub zawarte w niniejszym portalu internetowym (w dalszym ciągu zwanym “portalem”), włączając w to, ale nie ograniczając się do wszelkich dokumentów, plików, elementów graficznych, narzędzi, kodów oraz ogólnego “wyglądu i charakteru” portalu objęte są prawem autorskim copyright © Vipharm Spółka Akcyjna. Wszelkie prawa są zastrzeżone, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. Ponadto wszelkie nazwy produktów podane w portalu są nazwami handlowymi Vipharm S.A., z wyjątkiem tych, które określono jako nazwy będące własnością innych firm.
Dostęp do niniejszego portalu i jego wykorzystanie przez Państwa podlega poniższym warunkom oraz wszelkim aktualnie obowiązującym przepisom prawa. Wejście do portalu i jego użytkowanie oznacza bezwarunkowe zaakceptowanie przez Państwa podanych niżej warunków użytkowania.
Mogą Państwo pobierać dane z niniejszego portalu w formie elektronicznej, wyświetlać je i drukować wyłącznie w celach niehandlowych, pod warunkiem, że każda kopia lub wyciąg z tych dokumentów zawierać będzie wszystkie uwagi dotyczące praw autorskich i prawa własności, jak również wszelkie zawarte w nich zrzeczenia (ograniczenia) odpowiedzialności.

Strona niniejsza może nawiązywać do znaków handlowych, patentów, informacji o prawach własności, produktach, technologii i innych prawach będących własnością Vipharm S.A., firm od niej zależnych i/lub jej partnerów. W żadnym przypadku nie oznacza to udzielenia Państwu licencji lub prawa do któregokolwiek z nich.

Wszelka korespondencja prowadzona w niniejszym portalu z Vipharm S.A. lub materiały przesyłane do tego portalu pocztą internetową lub w inny sposób będą traktowane jako jawne i nie podlegające prawu własności. Wszelkie materiały przekazane lub wysłane pocztą elektroniczną stają się własnością Vipharm S.A. i mogą być wykorzystywane do wszelkich celów, włączając w to, ale nie ograniczając się do reprodukcji, ujawniania, transmisji, publikacji, odtwarzania RTV i przekazywania pocztą. Ponadto Vipharm S.A. ma prawo, według własnego uznania, do dowolnego wykorzystywania wszelkich pomysłów, koncepcji, know-how lub technik zawartych we wszelkich materiałach przekazanych do niniejszego portalu.

Vipharm S.A. nie przyjmuje odpowiedzialności za zawartość żadnych stron poza portalem (zewnętrznych) oraz żadnych portali, do których niniejszy portal oferuje połączenia. Ponadto Vipharm S.A. nie przyjmuje odpowiedzialności związanej z żadnym portalem wymienionym (wspomnianym) w niniejszym portalu ani z żadnym portalem, do którego niniejszy portal oferuje połączenie, włączając w to, ale nie ograniczając się do odpowiedzialności wynikającej z jakiegokolwiek domniemania, że treść portalu internetowego takiej strony trzeciej narusza prawo lub prawa jakiejkolwiek innej osoby lub jednostki.

Częściowe wykorzystanie (przeniesienie) niniejszego portalu przez inne portale firm (osób) spoza Vipharm S.A. jest zabronione.

Vipharm S.A. może w dowolnym czasie zmienić niniejsze warunki użytkowania poprzez aktualizację tego oświadczenia. Dlatego też są Państwo odpowiedzialni za okresowe sprawdzanie na niniejszej stronie, czy warunki Państwa obowiązujące nie uległy zmianie.
Pomimo, że Vipharm S.A. dokłada wszelkich starań dla zapewnienia wiarygodności i rzetelności informacji publikowanej w niniejszym portalu, mogą w nim pojawić się publikacje zawierające nieścisłości techniczne lub błędy drukarskie lub graficzne. Po wykryciu mogą być one skorygowane wyłącznie przez Vipharm S.A..
Vipharm S.A. może w dowolnym czasie wprowadzać modyfikacje materiałów zawartych w niniejszym portalu, z uprzedzeniem lub bez. Modyfikacje niniejszych Uwag prawnych będą obowiązywały od momentu ich wprowadzenia.
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Ani Vipharm S.A., ani spółki, oddziały, pracownicy lub przedstawiciele nie będą odpowiedzialni za szkody wynikające lub związane z dostępem, użytkowaniem lub niemożliwością użytkowania tego portalu, z wszelkich materiałów, informacji lub zaleceń pojawiających się w niniejszym portalu lub usług w nim oferowanych, z opóźnień, błędów lub nieprawidłowego działania tego portalu lub usług w nim zawartych lub w nim oferowanych. Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności jest pełne i dotyczy wszystkich szkód wszelkiego.

© Copyright: VIPHARM Spółka Akcyjna